Logo

Werkwijze

Algemene voorwaarden

A.    Algemeen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Cliënt: de persoon die aan, Implantaat op Maat opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige werkzaamheden (behandelingen). 
 2. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan cliënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de opdracht van cliënt verbandhoudende handelingen in de ruimste zin van het woord. 


B.    Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de cliënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem en Implantaat op Maat en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen cliënt en Implantaat op Maat, waarop Implantaat op Maat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd. 


C.    Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de getekende akkoordverklaring door Implantaat op Maat ontvangen is. 
 2. De door Implantaat op Maat gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende een half jaar na de intake, waarop die offerte gebaseerd was, tenzij anders aangegeven. 


D.    Uitvoering opdracht 

 1. Implantaat op Maat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de gedrag- en beroepsregels. 
 2. Implantaat op Maat heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Implantaat op Maat hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen. Cliënt heeft in dit geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
 3. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. 


E.    Geheimhouding en exclusiviteit 

 1. Implantaat op Maat is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Implantaat op Maat door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. 
 2. Implantaat op Maat is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Implantaat op Maat zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt. 

F.    Overmacht 

 1. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Implantaat op Maat zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Implantaat op Maat, een onvoorzienbaar tekort aan personeel, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Implantaat op Maat afhankelijk is; algemene vervoersproblemen. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. 
 2. Als een omstandigheid intreedt, nadat Implantaat op Maat haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Implantaat op Maat nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. 
 3. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Implantaat op Maat opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
 4. Als Implantaat op Maat op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Implantaat op Maat slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. 

G.    Declaratie 

 1. De cliënt dient de declaratie geheel of gedeeltelijk voor het begin van de werkzaamheden door Implantaat op Maat te voldoen. De hoogte van de vooruitbetaling wordt hierna bepaald. 
 2. In geval de opdracht betrekking heeft op all-on-4-implantaten, protheses, bleken, kroon en brugwerk en extracties, moet de cliënt 50% van het factuurbedrag vooruit betalen. De vooruitbetaling dient uiterlijk voor aanvang van de behandeling bij Implantaat op Maat ontvangen te zijn. 
 3. Het resterende bedrag moet worden betaald voorafgaand aan de vervolgbehandelingen. In elk geval dient het resterende bedrag betaald te zijn voor plaatsing van de werkstukken. 
 4. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, dan wel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht. De behandelingskosten bedragen minimaal 10% van het totale factuurbedrag. 
 5. Betalingen kunnen plaatsvinden in contant geld of middels pinbetaling of door middel van een betaling (bijschrijving) op een van onze rekeningen.
 6. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de behandelingsovereenkomst indien de vooruitbetaling, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, niet ontvangen is.
 7. Als cliënt in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan heeft Implantaat op Maat het recht haar vordering ter incasso uit handen te geven. De daarmee gemoeide kosten, zowel in en buiten rechte, komen dan voor rekening van cliënt. Cliënt is in ieder geval verschuldigd: 
  - over de eerste € 3.000: 15%, met een minimum van € 1.000
  - over het meerdere tot € 20.000: 7% 

H.     Garantie 

 1. Bij verzekerde zorg behandelingen geldt een garantietermijn van 1 jaar. 
 2. Een garantietermijn van 10 jaar geldt bij exclusieve zorg behandelingen voor implantaten en kroon- en/of brugwerk. 
 3. Een garantietermijn van 5 jaar geldt bij exclusieve zorg behandelingen voor partiële en volledige protheses van onder- en/of bovenkaak en frames. 
 4. Bij combinatiewerkstukken uit de exclusieve zorg behandelingen (frame en kroon- en/of brugwerk) geldt een garantietermijn van 10 jaar op het kroon- en/of brugwerk en een garantietermijn van 5 jaar op het frame. 
 5. Indien en voor zover er sprake is van een garantietermijn langer dan 1 jaar geldt het navolgende; de garantie dekt de kosten van de vervanging of reparatie van het werkstuk volgens navolgende staffel. In het geval van een 10-jarige garantietermijn: het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, het tweede jaar wordt 90% van de kosten door de garantie gedekt, het derde jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, het vierde jaar wordt 70% van de kosten door de garantie gedekt, het vijfde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, het zesde jaar wordt 50% van de kosten door de garantie gedekt, het zevende jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, het achtste jaar wordt 30% van de kosten door de garantie gedekt, het negende jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt, het tiende jaar wordt 10% van de kosten door de garantie gedekt. In het geval van een 5-jarige garantietermijn: het eerste jaar wordt 100% van de kosten door de garantie gedekt, het tweede jaar wordt 80% van de kosten door de garantie gedekt, het derde jaar wordt 60% van de kosten door de garantie gedekt, het vierde jaar wordt 40% van de kosten door de garantie gedekt, het vijfde jaar wordt 20% van de kosten door de garantie gedekt. Onder kosten wordt in dit artikel H.5 verstaan het bedrag dat Implantaat op Maat normaliter in rekening zou hebben gebracht; de cliënt dient derhalve bij toepasselijkheid van de staffel het restant (d.w.z. kostprijs als hier bedoeld minus de garantie) te voldoen, zulks met inachtneming van de betalingsvoorschriften uit hoofdstuk G. van deze voorwaarden. 
 6. De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk. 
 7. Binnen het eerste jaar na plaatsing van het werkstuk zullen de kosten voor een mogelijke endodontologische behandeling (wortelkanaalbehandeling) op een element onder het door Implantaat op Maat geplaatste werkstuk kosteloos worden uitgevoerd. 
 8. Indien een werkstuk onder garantievoorwaarden volledig is vervangen, valt deze vervanging onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn. 
 9. Reparaties aan werkstukken, welke vallen onder de garantievoorwaarden, vallen onder de bestaande garantievoorwaarden, waarbij de plaatsingsdatum van het oorspronkelijke werkstuk het geldende aanvangsmoment is voor de garantietermijn. 
 10. Als voorwaarde voor de garantie geldt dat cliënt voor zijn of haar rekening tenminste één maal per 6 maanden het gebit laat controleren en verzorgen door of Implantaat op Maat. Bij nalaten van deze controle vervalt de garantie en is Implantaat op Maat niet aansprakelijk voor schade, welke cliënt mogelijk lijdt. 
 11. Defecten en/of benodigde reparaties aan door Implantaat op Maat vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van cliënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, e.d. of als de cliënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de garantie. 
 12. Cliënt is gehouden de poetsinstructies en vereiste mondhygiëne na te leven en op te volgen. Wanneer tijdens een controle blijkt dat de patiënt zich onvoldoende heeft gehouden aan de poetsinstructies en/of de juiste mondhygiëne niet heeft nageleefd, kan Implantaat op Maat de cliënt hiervoor een schriftelijke waarschuwing geven. Bij het verstrekken van een derde waarschuwing vervalt de aanspraak van cliënt op de garantie. 
 13. Als een element (bestaande tand of kies) of implantaat onder een door Implantaat op Maat vervaardigd werkstuk verloren gaat, waardoor het werkstuk mede verloren gaat, heeft de cliënt aanspraak op garantie, tenzij het verliezen van dit element te wijten is aan externe invloeden zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van cliënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose, e.d. of als de cliënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd. 
 14. Als een element of implantaat onder een door Implantaat op Maat vervaardigd werkstuk verloren gaat en indien door de cliënt wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal Implantaat op Maat de functionaliteit van het gebit herstellen door middel van het plaatsen van een plaatje (partiële of volledige prothese). Indien de cliënt kiest voor een ander werkstuk, zullen de kosten van het nieuwe werkstuk worden verrekend met de kosten van het verloren werkstuk en volgens de geldende staffel, zoals aangegeven in H.5.
 15. Cliënt heeft geen aanspraak op enigerlei financiële vergoeding wanneer cliënt bij een benodigde vervanging of reparatie kiest voor het laten uitvoeren door een andere partij dan Implantaat op Maat 
 16. Uitgevoerde controles worden volgens de geldende UPT-tarieven gefactureerd en worden doorberekend aan de cliënt. 
 17. Het in overleg met de cliënt vervangen van verbruiksartikelen (zoals daar bijvoorbeeld zijn: rubbers van locators, ruiters van een frame, schroefjes bij een all-on-4 prothese) tijdens de controles vallen niet onder de garantie en worden doorberekend aan de cliënt. 
 18. Het in overleg met de cliënt in- en uitschroeven van all-on-4 en all-on-6 protheses bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de cliënt volgens de geldende tarieven. 
 19. Het in overleg met de cliënt maken van röntgenfoto’s (intra-oraal, OPT en/of CT-scan) bij controles is niet kosteloos en zal worden doorberekend aan de cliënt volgens de geldende tarieven. 
 20. De in de hierboven genoemde leden 17, 18, en 19 toegezegde garanties zijn onvoorwaardelijk verbonden aan een adequate en preventieve zorgverlening aan en door de cliënt zelf. Indien niet in goed overleg de in deze leden 17, 18 en 19 vermelde zorg en behandelingen zouden kunnen plaatsvinden door toedoen of nalaten van de patiënt/cliënt, vervalt uiteraard de garantie zoals vermeld in deze leden 17, 18 en 19. 
 21. Indien een cliënt last heeft van knarsen, dient hij/zij dit aan te geven bij Implantaat op Maat. Implantaat op Maat kan een knarsplaat beschikbaar stellen aan cliënt. Een eerste knarsplaat wordt kosteloos ter beschikking gesteld, volgende knarsplaten zullen in overleg met de cliënt berekend worden volgens de geldende tarieven. 
 22. Een immediaatprothese is een (tijdelijke) noodprothese en kan mogelijk niet optimaal functioneren. Aangezien een immediaatprothese minder functionaliteit geeft dan een definitieve prothese is de kans op ongemak en ontevredenheid bij de cliënt groter. De kosten voor het vervangen van een immediaatprothese zullen in overleg met de cliënt worden doorberekend aan de cliënt. 
 23. Het mogelijk opvullen van een prothese (rebasen) zal aan client worden doorberekend. 
 24. Cliënt dient te allen tijden Implantaat op Maat volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. 


I.    Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van Implantaat op Maat, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. 
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Implantaat op Maat beperkt tot het bedrag van de factuur. 
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Implantaat op Maat of haar leidinggevenden / ondergeschikten. 
 4. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan. 


J.    Reclame 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Implantaat op Maat. 
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. 
 3. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Implantaat op Maat de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen. 


K.    Toepasselijk recht 

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Implantaat op Maat is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Implantaat op Maat, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Implantaat op Maat is gevestigd.

Intakegesprek
Online spreekuur
Patiënten vertellen

Blijf op de hoogte van open dagen en acties!

Copyright 2023 Implantaat op Maat | Terms | Sitemap

ISO 9001 Gecertificeerd